Today's words - October 4, 2020

A fresh list of Chinese words from the news of October 4, 2020. Increase your vocabulary by seeing it in context in news headlines.

钱塘江
qián táng jiāng
Qiantang River
壮观钱江潮
迟来的
chíláide
belated, late
迟来的春节”,让家国更紧密
新华社
xīn huá shè
Xinhua News Agency
解放军边海防部队“双节”期间坚守祖国边疆
中国人民大学
zhōng guó rén mín dà xué
Renmin University of China
中国人民大学纪念命名组建七十周年
重叠
chóng dié
to overlap
壮观钱江潮
a period of time
壮观钱江潮
自古
zì gŭ
(since) ancient times
壮观钱江潮
guān
to look at
壮观钱江潮